NXR-710K-810K2

Exploracióndecanalesenoperaciónbase(Convencional).
PantallaLEDde2digitos.
Indicadores de estado.
6Teclasdefunciónprogramables.
BocinaenPanelFrontalde4W.
ControldeVolumen.
ConectorparaMicrófono.
Interfazparaprogramación,módemytérminalremota.
PuertosdeEntradas/SalidasProgramables.
Controldeteclasfrontales,controldesalidaauxiliarymonitoreode entrada auxiliar por DTMF.
ProgramableporSoftwareKPG-129D.
Memoria ashparaactualizaciónde rmware.

InterfazDigitalNXDN.
VOCODERAMBE+2.
Canales de 6.25 ó 12.5 kHz.
EncripciónNXDNinterconstruida.
OperaciónmixtaDigital/FMAnálogo.
Panelcomunitariointerconstruidopara16RAN.
1000ID’sdeGrupoeIndividualesparausodelRepetidor.
Envíodealiasporaire(ComoEstaciónBase).

Canalesde25y12.5KHz.
PanelComunitariointerconstruido,para16tonosCTCSS/DCS.
Interfazparacontroladorexterno(paneldetonos,etc.).
TemporizadordeTransmisión.
GeneracióndetonoEIAparaVoting.